Türkçe

Seçkin Okulları'nda Türkçe Eğitiminin Amacı
Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmektir.

Seçkin İlkokulunda öğrenciye "düşünerek sorgulayarak" okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. 1. sınıftan 4. sınıf sonuna kadar, öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Böyle bir eğitim, kuşkusuz öğrencinin daha sonraki eğitim hayatında ona büyük bir destek sağlayacaktır.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız. 

Türkçe ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz.

Hayat Bilgisi

Okula başlamadan once çocukların dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağlayabildiği olanaklarla sınırlıdır. Okul, çocuklara yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar; çocuklar da okulla birlikte yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye başlar.

Seçkin İlkokulu olarak ;Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla,
 Öğrenmekten keyif alan,
Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, 
Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
Mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefledik.

Geleneksel eğitim anlayışında öğrenciler, içleri bilgiyle doldurulabilecek boş kaplar olarak görülmektedir. Oysa öğrenciler okula çok farklı deneyimlerle ve düşüncelerle gelirler. Her öğrenci okula kendi deneyimlerini, alışkanlıklarını ve beğenilerini beraberinde getirir. Bundan dolayı bütün öğrencilerin aynı konuları aynı şekilde ve aynı düzeyde öğrenmeleri beklenemez. Başka bir deyişle, her öğrenci kendisine sunulan uyarıcıları kendi deneyimlerine bağlı olarak anlamlandırır ve bilgiyi kendine gore yapılandırır. Bu da her öğrenciye kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını gerektirir.

Seçkin İlkokulunda Hayat Bilgisi Dersi Programı ile çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. 

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

Seçkin İlkokulu´nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz.Seçkin İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü farkettiriyor ve hepsinden önemlisi "Her çocuk matematiği öğrenebilir." ilkesiyle hareket ediyoruz. 

İngilizce

Seçkin Okulları olarak, İngilizce müfredatımızı uluslararası geçerliliği olan Cambridge İlköğretim İngilizce ikinci Dil müfredatı (CIPP ESL) doğrultusunda tasarladık. Bu çerçevede hazırlanan program İngilizceyi İkinci Dil olarak öğrenenler için gelişimci ve geniş kapsamlı öğrenme hedeflerini kapsar. Müfredat taslakları beş bölüme ayrılır; Okuma, Yazma, İngilizce Kullanımı, Dinleme ve Konuşma. 

Fen ve Teknoloji

Seçkin İlkokulu´nda Fen ve Teknoloji eğitiminin amacı, öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen ve teknoloji okuryazarlığını, çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak açıklayabiliriz. Öğrencilerimizin, fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişebilmeleri için çok yönlü bir eğitim gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji Eğitimi dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri, ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Bu nedenle Fen ve Teknoloji Eğitimi dersi programlarını, birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Seçkin Seçkin İlkokulu´nda  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerindeki temel yaklaşım; ahlâkı ve sevgiyi öne alan , akıl ve bilimle çelişmeyen ,sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir. 

Bilgisayar Bilişim Teknolojileri

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor.Seçkin  Okulları, Bilişim Teknolojilerini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, öğrencilerimize her sınıf seviyesinde farklı beceriler kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin Seçkin  İlkokulu'ndan mezun olurken sahip olduğu beceriler şu şekilde özetlenebilir:

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilir.
Herhangi bir resim/grafik programını kullanarak çizimler yapabilir, hazır resimleri biçimlendirebilir.
Herhangi bir tasarım programında ihtiyacı doğrultusunda broşür, davetiye, takvim vs. çalışmalar hazırlayabilir. 
Bilgisayar ve çevre birimlerini, bilgisayarın içerisinde bulunan parçaları tanıyabilir. Bilgisayarda oluşan ufak çaplı problemleri belirleyebilir. 
İnternet kavramını bilir ve internet üzerinde güvenli bir şekilde araştırma yapar. Araştırma yaparken dikkat etmesi gereken kuralların farkındadır. 

Ayrıca öğrencilerimiz, Bilgisayar Bölümü'nün desteği ile diğer derslerde öğrenmiş oldukları konuları pekiştirmek veya yeni bilgiler öğrenmek için bilgisayar laboratuarlarımızda eğitim yazılımları ile çalışırlar, araştırma yaparlar. 

Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız

"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir... Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir." 
(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir.

Seçkin Okulları Müzik Bölümü olarak bu bilinçle, müziği ve sahne sanatlarını yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır. 

Amacımız
 Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
 Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
 İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.  
 Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak. 
 Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.  
 Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
 Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
 Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.


Seçkin İlkokulunda müzik öğretiminin temel dayanağı
 Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
 Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak. 
 İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. 
 Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip-  yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek. 
 Hayal gücünün  ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:
A: İlgi, istek,  çaba, derse katılım düzeyi,
B: Ders araç-gereçlerini kullanma,
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma, teorik bilgilenme düzeyi,
E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi,
F: Zamanı yönetme becerisi.

Ders sırasında öğrencinin dikkat edeceği noktalar:
Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem sene başında karar alınmış ise sınıf çalgısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına, konser, gösteri ve diğer etkinlikler için istekli olması.

Bölüm kapsamındaki etkinliklerimiz:
Bölümümüz  şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:
 Çoksesli Çocuk Korosu,
 Küçük Orkestra,
 Orff Çalgıları,
 Klasik Gitar,
 Keman,
 Ritim,
 Halk Oyunları,
 Bale-Modern Dans,
 Tiyatro-Drama.

Beden Eğitimi

Seçkin İlkokulu´nda beden eğitimi derslerinde, öğrencilerimiz için belirlenen hedefler; yaşam boyu fiziksel ve ruhsal açıdan, bedenini tanıyan, yöneten ve onu koruyan, toplum içinde yer edinebilen, sosyalleşme becerisi gelişmiş, kaliteli zaman geçirmeyi bilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerin, Beden Eğitimi derslerinin dışında, yeteneklerine uygun aktivitelere ve okul takımı çalışmalarına katılmalarına olanak sağlanır.