Eğitim ve Öğretim

TEMEL EĞİTİM
Seçkin Okulları, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Seçkin Okulları´nın Temel İlkeleri :

Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip, onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,
Eğitim ortamını, bireyin "yaparak, yaşayarak öğrenme"sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
Anaokulundan ortaöğretimin sonuna dek, eğitimde "tam öğrenme" modelini uygulamak,
Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lisede, eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak,
Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
Öğrenmeyi, bireyin kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencileri yararlı hobiler edinmeye özendirmek,
Bireyin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.

ÖĞRETİM MODELİ

Seçkin Okullarında, "Tam Öğrenme Modeli" benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli, her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır.

Buna göre, sınıfta "tam öğrenme"nin gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin, işlenen konunun %80-90´ını öğrenmeleri hedeflenir. Tam öğrenmenin bazı ilkeleri şöyle sıralanabilir:

Öğretim sürecinde "Tam Öğrenme Modeli" uygulanırken;

Öğrenciler konuya motive edilir.
Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir), tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.
Bir ünite ya da konu ile ilgili hedef/hedef davranışlar tam olarak öğrenilmeden, bir sonraki konuya geçilmez.
Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.
Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (Örneğin %80-90).
Her ünitenin sonunda öğrencilerin eksikliklerini belirlemeye yönelik notla değerlendirilmeyen "izleme testi" verilir.
İzleme testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.
Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır.
Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

ÖĞRETİM SÜRECİ

Her ünite başlangıcında;

Öğrencilerin bilişsel giriş davranışları kontrol edilir. Bu amaçla, her ünite için belirlenen önkoşul bilgi ve becerilerin, öğrenciler tarafından önceden kazanılıp kazanılmadığı belirlenir. Eksikler giderilmeden yeni bir üniteye başlanmaz.

Bilişsel giriş davranışları yanında duyuşsal giriş davranışları da (öğrencilerin güdüleri, ilgileri, tutumları) kontrol edilir. Üniteye/konuya karşı öğrencilerin ilgileri çekilir ve konuya motive edilirler. Konuların gerçek yaşamla ilgisi kurulur. Öğrenciler, hedef davranışlara yönlendirilirken "özendirme" temel ilke olarak alınır.

Öğretmenler, öğretim sürecini yönlendirir, öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik ederler ve öğrenci merkezli yöntemler uygularlar. Böylece öğrencilerin öğretim sürecine etkin olarak katılmaları sağlanır.

Öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerini kullanabilmelerine, yaşama geçirebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir.

Öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, sınıf içinde, uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.

Sınıf iklimi, sevgi ve güven ortamına dayalı olarak oluşturulur.

Öğretim esnasında kazandırılacak hedef davranışlar tek tek ele alınarak işlenir.

Öğrencilerin anlamalarını ve algılamalarını sağlamak için öğretim ortamında eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, projeksiyon, video vb.) yararlanılır.

Ders bitiminden 5-10 dk. önce dersin özeti yapılarak sorularla öğrencilerin konuyu özetlemeleri sağlanır.

Her ünitenin sonunda izleme testi yapılır. İzleme testi sonuçlarına göre, ulaşılamayan hedef davranışlara ulaşılamama nedenleri belirlenerek eksikleri gidermek için önlemler alınır. Öğrencilerin öğrenme eksikleri giderilir, eksikler giderilmeden yeni üniteye başlanmaz.

Belli sayıda ünite sonunda ise öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla erişi testleri yapılır.

 

ETÜD

Seçkin Okulları´nda öğrencilerin;

Derslerine hazırlanmalarını, pekiştirme çalışmalarını/ödevlerini yapmalarını sağlamak,
Bağımsız olarak kendi kendilerine çalışma alışkanlıklarını geliştirmek,
Düzenli ve sürekli çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etüt yapılır.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, etüt süresince öğrencilerin kendi kendilerine çalışmalarını sağlarlar. Etütlerde yoklama yapılır. Okul yönetimince, etüde gelmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Seçkin Okulları´nda etüde katılmak zorunludur.

ÖDEV PEKİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Seçkin Okulları´nda öğrencilere pekiştirici içerikte ev çalışmaları verilir. Pekiştirme alıştırmalarının okulda yapılması; evde ise, öğrencilerin okuma, araştırma, derslerle ilgili proje hazırlama, yaratıcılık ve üretkenliklerini öne çıkarma çalışmaları yapmaları öngörülür. Bu şekilde ev çalışmalarının gözlem ve araştırmaya yönelik olması hedeflenir.

PROJE ÇALIŞMALARI

Derslerde, öğrenci merkezli eğitimin gereği olarak; temel amacı araştırma merakı ve bilinci uyandırmak olan, uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir.

Yapılan proje çalışmaları ile;

Derslerde öğrenilenlerin daha üst düzeylere çıkarılması, 
Öğrenilenlerin kullanılması, 
Belli alanlardaki bilgilerin uygulamaya konulması,
Belirlenen bir konuda gözlem ve/veya araştırma yaparak bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin ilişkilendirilmesi,
Konunun başka konularla ilişkilerinin incelemesi, nedenlerinin sorgulanması ve bir sonuca ulaşılması,
Çalışmanın yazılı bir rapor haline getirilmesi hedeflenir.

Proje çalışmalarında öğrenciler araştırma yollarını öğrenirlerken, aynı zamanda çevreyi tanımaya ve çevreyle ilişkiler kurmaya da yönlendirilirler. Proje çalışmalarına başlamadan önce öğretmenler; öğrencilerin proje seçimlerine rehberlik ederler.

Proje çalışmalarında;

Çalışmanın amacı öğrenci/öğrencilerle birlikte belirlenir,
Araştırma yöntemi öğrenciye anlatılır,
Yararlanılacak kaynaklar üzerinde konuşulur,
Proje raporu yazma şekli örneklerle gösterilir,
Projenin değerlendirme biçimi öğrenciye anlatılır,

Proje çalışmaları ile "araştıran, bulan, çözen" öğrenci yetiştirilmesi hedeflenir.

Seçkin Okullarında, derslerde yaptırılan proje çalışmalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen proje yarışmalarına yönelik çalışmalarda yapılmaktadır.

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 MATEMATİK

Matematik, doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemidir. Seçkin  Okulları´nın ayırt edici bir özelliği de, matematiksel düşünceye ve matematik öğretimine verdiği önemdir. 
Seçkin Okulları´nda uygulanan bütün programların temelinde matematiksel düşünce hakimdir. Çünkü bireyin sanatsal, bilimsel ve felsefi formasyonu, matematik eğitimiyle olgunluk kazanır. Bu nedenle matematik, doğru ve tutarlı düşünmenin bir dili olarak, çocuğun, yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran temel bir ders olarak düşünülmüştür.

FEN BİLİMLERİ

Günümüzde yaşanan hızlı ve köklü değişimin temel dinamiklerinin başında "bilim ve teknoloji" gelmektedir. Seçkin Okulları´nda öğrencilerin anaokulundan başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar, neden sonuç ilişkisine göre düşünüp davranmalarını sağlayacak "fen eğitimi" ne özel bir önem verilmektedir. Fen eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edecek biçimde hazırlanmış laboratuvarlarda, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalarla, deneylerle yürütülmesi temel alınmıştır. Anasınıflarından itibaren düzenli olarak bir program dahilinde tüm   sınıflarda fen bilgisi laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.

 

Seçkin Okulları´nda aşağıda sıralanan laboratuvarlar bulunmaktadır.

Fen Bilgisi Laboratuvarı

1 adet

Biyoloji  Laboratuvarı

1 adet

Kimya Laboratuvarı

1 adet

 

TÜRKÇE

Seçkin Okulları´nda Türkçe eğitiminin amacı, öğrencinin dinlediğini, okuduğunu anlama; duygu, düşünce, tasarı ve izlenimlerini sözlü ve yazılı anlatabilme becerilerini geliştirerek bu alanlarda yetkin duruma gelmesini sağlamaktır. Dilbilgisi eğitimi de bu bağlamda ele alınır. Dil ve düşünce arasındaki sıkı bağ düşünüldüğünde, Türkçe eğitiminin bir yönü düşünce eğitimine; dilin toplumsal boyutu düşünüldüğünde, bir yönü de öğrencinin çevresini tanımasına ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesine uzanmaktadır. Derslerde, dilin günlük kullanımını içeren gazete, dergi, kitap, TV programları, çeşitli belgeseller vb. her tür gereçten yararlanılmaktadır.

Seçkin  Okulları´nda öğrenciye "düşünerek, sorgulayarak" okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. Seçkin Okulları´nda, anaokulundan lise son sınıfa kadar, öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Böyle bir eğitim, kuşkusuz, öğrencinin üniversite eğitiminde ve sonraki yaşantısında ona büyük bir destek sağlayacaktır.

İNGİLİZCE

Dilin, doğal bir etkinlik oluşu nedeniyle Seçkin  Okulları´nda dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine, bir dil atmosferi oluşturulur. Bu atmosferde, her öğrenciye dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır. Seçkin  Okulları´nda İngilizce öğrenimi, anaokulunda başlar, lise son sınıfa kadar devam eder. Seçkin Okulları´nda "Tam öğrenme, çoklu zeka ve harmanlanmış öğrenme modeli" bağlamında "işlevsel dil öğrenimi" temel alınır. Dil öğreniminde asıl amaç, öğrencilerin okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmelerini ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

Seçkin Okulları´nı bitiren öğrenci yabancı dilde;

Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir,
Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir,
Yabancı yayınları izleyebilir,
Dil-Kültür bağlamı içinde kültürel değerlerin farkında olur,
Farklı kültür değerlerini hoşgörüyle karşılar,
Üniversite eğitimine; hazırlık sınıfını atlaması için gereken bilgi ve donanımı kazanmış olarak başlar.

SEÇMELİ YABANCI DİL

Seçkin Okulları, dil öğretimi programlarında, İngilizcenin yanında Almanca dil öğretimi uygulamalarına da yer vermektedir.

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal bilimler, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsar. Sosyal bilimler eğitiminde amaç, öğrencilerin fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını eleştirel değerlendirebilen, ilkeli düşünebilen ve davranabilen, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmelerinde onlara rehberlik etmektir.

Sosyal bilimler kapsamına giren derslerde, ders programlarının içeriğini oluşturan temel bilgileri vermenin yanında, öğrencinin öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirmesi ve küçük bir toplum modeli olan sınıf ve okul ortamında, yukarıda sayılan davranışları yaşayarak öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda sosyal bilimler derslerinde konular, günlük hayattan örneklerin tartışılması ile somutlaştırılmakta ve bu şekilde öğrencinin eleştirel düşünmesi teşvik edilmektedir. Derse aktif katılımı sağlamak amacıyla derslerin işlenişinde mümkün olduğu kadar çağdaş eğitim yöntemlerinden, gezi ve incelemelerden, proje çalışmalarından ve bilgisayar destekli eğitimden yararlanılmaktadır.

MÜZİK

Seçkin Okulları´nda öğrencinin çok yönlü gelişimi göz önünde tutularak, anaokulundan ortaöğretimin son sınıfına kadar müzik eğitimine ortak dersler arasında yer verilmektedir. Müzik eğitimiyle, birey ve evren arasındaki uyum sezdirilmeye çalışılmaktadır. Gruba yönelik çalışmalar yanında, yetenekli öğrencilere bireysel çalışma olanakları da sağlanmıştır.

GÖRSEL SANATLAR

Okullarda Görsel Sanatlar eğitimi genel eğitimin bir parçası olarak görülmekle birlikte kendine özgü, kendine özel eğitim yöntemi ve teknikleri olan bir alandır. Öğrenciler için bu ders, düşünsel, bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinlikler içinde bulunarak kendilerini ifade etmeye olanak sağlayan çok yönlü önemli sanatsal bir araçtır.

Görsel Sanatlar dersleri boş zamanların değerlendirilmesine ortam sağlayan süsleme amaçlı bir ders değildir. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde resim dersleri çocuğun coşkulu ve canlı, dış etkenlere açık duygusal nedeniyle bu eğitimi alabileceği en iyi dönemdir. Bu derste çocuk, içinde yaşadığı çevreyi, ortamı tanır, çizdiği resimlerle (bende varım) kendini çevresine kanıtlamaya çalışır, bir değer olduğunun bilincine vararak kendisini tanımlamada önemli bir faktör olarak görür.

Çocuğun sanatsal etkinlikleri kendini rahatlamasına, yaratıcı, insani duygu ve düşüncelerinin gelişiminde etkili olan önemli sonsuz bir kaynaktır. Görsel Sanatlar dersleri sadece sanat eğitimiyle sınırlı kalmaz. Doğa ve insan arasındaki ilişkileri tanır, yaşamın zenginliğini görerek kişisel bütünlüğünü  ve özgüvenini kazandıran vazgeçilmez bir unsurdur.

 BEDEN EĞİTİMİ

Seçkin  Okulları´nda beden eğitimi dersi, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı, yapıcı, yaratıcı, üretken ve  iyi birer sporcu olmalarının yanında, sporda kazandıkları başarıların yardımıyla, zorlukların üstesinden gelmeyi, yaşamın her alanında centilmence yarışmayı, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Öğrenciler, Beden Eğitimi dersleri dışında spor etkinliklerinde yeteneklerine uygun aktivitelere katılacak şekilde gruplandırılırlar.

Seçkin  Okulları´nda aşağıda sıralanan spor salonları bulunmaktadır.

Kapalı yüzme havuzu

1 adet

Jimnastik salonu

1 adet

Standart ölçülerde spor salonu

1 adet


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

Seçkin Okulları, bilişim teknolojilerini kullanmayı bir yaşam biçimi haline getiren, çağdaş dünyanın etkin birer üyesi olan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Seçkin Okulları´nda bilgisayar eğitimi iki aşamalı olarak yürütülmektedir:

Bilgisayar Okur Yazarlığı:
Bilgisayar laboratuarlarındaki  bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur yazarlığının kazanılması sağlanır.
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE):
Bilgisayarların okul ortamında, bilgisayar programları  ve internet aracılığı ile dersin öğrenilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla kullanılması sağlanır. Seçkin Okulları, bilgisayar eğitimini öğrencilerin düzeylerine uygun olarak anaokulunda başlatır.
 

Seçkin Okulları´nda bulunan bilgisayar laboratuvarı ve araç-gereç sayıları

 

Bilgisayar Laboratuvarı

1 Adet

Bilgisayar

27 Adet

SATRANÇ EĞİTİMİ

HALK OYUNLARI EĞİTİMİ